Pobl ifanc y sir ymhlith y cyntaf i hawlio tystysgrif cyflawniad Dug Caeredin

 

Roedd pobl ifanc Sir Benfro ymhlith y cyntaf yng Nghymru i dderbyn Tystysgrif Cyflawniad arbennig Gwobr Dug Caeredin 2020.

Bydd cant a deugain o bobl ifanc o ysgolion, colegau a gwasanaethau ieuenctid ledled Sir Benfro yn codi'r Dystysgrif sy'n cydnabod cyflawniadau cyfranogwyr Gwobr Dug Caeredin yn ystod cyfnod yr amharwyd arno gan y pandemig a'r cyfyngiadau symud.

Ers yr achosion o Covid-19, mae Gwobr Dug Caeredin wedi addasu ei rhaglen a'i hadnoddau i helpu cyfranogwyr barhau â'u gweithgareddau Gwobr Dug Caeredin o gartref ac wrth gadw pellter cymdeithasol.

Hefyd, mae llawer o bobl ifanc wedi ymuno â'r ymdrechion yn erbyn Covid-19 drwy wirfoddoli yn eu cymunedau a gwneud gwahaniaeth go iawn.

Mae'r Dystysgrif Cyflawniad, a gyflwynwyd ar gyfer eleni'n unig, yn cydnabod yn ffurfiol bopeth y mae'r cyfranogwyr wedi'i gyflawni drwy eu hadrannau Sgiliau, Gwirfoddoli a gweithgareddau Corfforol.

Mae'n cydnabod mai'r ffaith amdani yw na fydd rhai cyfranogwyr yn gallu cwblhau'r alldaith a'r / neu'r adrannau preswyl a chyflawni'u Gwobr nawr.

Daw Pobl Ifanc Sir Benfro o'r canolfannau isod:


Ysgol Harri Tudur

Ysgol Aberdaugleddau

Coleg Sir Benfro

Gwasanaethau Ieuenctid Sir Benfro

Ysgol Redhill

Ysgol Bro Gwaun a Chanolfan Gwobrau Agored Abergwaun

Ysgol Penrhyn Dewi

Ysgol y Preseli ac Uned Gwobrau Agored Crymych

Castle School

Ysgol Greenhill

Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, Llysgennad cynllun Gwobr Dug Caeredin yng Nghymru: "Hoffwn longyfarch yr holl bobl ifanc yn Sir Benfro sydd wedi cael cydnabyddiaeth, maent ymhlith y cyntaf i dderbyn Tystysgrif Cyflawniad Gwobr Dug Caeredin 2020.

"Byddai wedi bod yn hawdd iawn i gyfranogwyr wneud dim ond cwyno ynghylch effaith y pandemig ar eu taith Gwobr Dug Caeredin, ond yr hyn welson ni oedd pobl ifanc yn torchi eu llewys, yn gwirfoddoli yn eu cymunedau ac yn gwneud gwahaniaeth.

"Mae ond yn iawn fod ymdrechion y bobl ifanc yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf ac ar hyd eu cynnydd gyda Gwobr Dug Caeredin yn gyffredinol, yn ogystal â'r sgiliau a'r rhinweddau y maent wedi'u datblygu hyd yma, yn cael eu cydnabod."

Dywedodd Stephanie Price, Cyfarwyddwr Gwobr Dug Caeredin - Cymru: "Rydym i gyd yn gwybod bod Covid-19 wedi cael effaith fawr ar fywydau pobl ifanc - yn effeithio ar eu hastudiaethau, bywydau cymdeithasol, gwaith, iechyd meddwl a'u cynlluniau i'r dyfodol.

"Er hyn, mae cyfranogwyr Gwobr Dug Caeredin ar hyd a lled Sir Benfro wedi dangos cymhelliant ac ymrwymiad rhyfeddol i barhau â'r Adrannau Sgiliau, Gwirfoddoli a Gweithgareddau Corfforol o'u Gwobr Dug Caeredin, ac mae eu gwirfoddoli yn arbennig wedi parhau i gael effaith gadarnhaol mewn cymunedau lleol.

"Mae'n wych bod gymaint o bobl ifanc o Sir Benfro ymhlith y cyntaf yng Nghymru i dderbyn y dystysgrif newydd hon.'

"Mae cyflogwyr wir yn gwerthfawrogi Gwobrau Dug Caeredin am eu bod yn gwybod faint o ymroddiad sydd ei angen i'w cwblhau; maent yn gwybod hefyd fod cymryd rhan yn helpu datblygu sgiliau hanfodol fel hyder, annibyniaeth, sgiliau gweithio mewn tîm a sgiliau datrys problemau.

"Dylai cael Tystysgrif Cyflawniad wella CV unrhyw unigolyn ifanc, ond rydym yn obeithiol iawn hefyd y byddant yn mynd ymlaen i gwblhau'u halldeithiau ac ennill eu Gwobrau Dug Caeredin.'

Gallwch ganfod mwy am y Dystysgrif Cyflawniad a DofEwithadifference yn https://www.dofe.org/

 

ID: 106, Diwygiedig: 28/7/2020