Y Senedd Ieuenctid yn cwrdd â’r Cabinet

 

Cynhaliodd Senedd Ieuenctid Sir Benfro gyfarfod ar y cyd â Chabinet Cyngor Sir Penfro ar 20 Chwefror, ble roedd y bobl ifanc yn gallu trafod materion oedd yn bwysig iddyn nhw a gofyn cwestiynau am gynlluniau'r cabinet ar gyfer darpariaeth ar gyfer pobl ifanc yn Sir Benfro yn y dyfodol.


Mae'r Senedd Ieuenctid yn grŵp sy'n cynrychioli pob cyngor a fforwm ieuenctid mewn ysgolion uwchradd yn Sir Benfro. Maent yn cwrdd bob mis er mwyn gwneud penderfyniadau ar lefel leol a chenedlaethol.


Eglurodd y cynghorwyr wrth y bobl ifanc bod ganddyn nhw benderfyniadau ariannol anodd i'w gwneud yn y dyfodol agos, a'i bod yn anhepgor y byddai'n rhaid gwneud toriadau i swyddi o fewn y cyngor os oedden nhw'n mynd i gydbwyso'r gyllideb. Eglurodd y Cynghorydd Bob Kilmiser fanylion cynllun, a awgrymwyd gan y Cynghorydd Michelle Bateman, i gynnal clybiau ieuenctid ar gyfer 2019-20, drwy ddefnyddio tanwariant yng nghyllideb eleni, cynllun a fyddai'n destun pleidlais mewn cyngor llawn y diwrnod wedyn (pasiwyd y cynnig hwn y diwrnod wedyn, ac mae ein clybiau ieuenctid bellach yn ddiogel ar gyfer 2019-20). Meddai Jade Roberts, cyd-gadeirydd Senedd Ieuenctid Sir Benfro, "roeddem yn ddiolchgar iawn bod y Cabinet mor agored ac onest am y materion yr ydym yn eu hwynebu yn y flwyddyn sydd i ddod. Rwyf mor ddiolchgar i glywed bod y clybiau ieuenctid ledled Sir Benfro'n ddiogel am flwyddyn arall, oherwydd mae'r rhain yn adnodd gwerthfawr i gymaint o bobl ifanc."


Nod Senedd Ieuenctid Sir Benfro yw:


Cynrychioli safbwyntiau plant a phobl ifanc yn Sir Benfro.
• Sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn gwrando ar leisiau plant a phobl ifanc.
• Sicrhau bod lleisiau pobl ifanc fregus yn cael eu clywed.
• Dod yn rhan o ddatblygu polisïau a gweithgareddau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc.
• Datblygu syniadau am brosiectau a arweinir gan bobl ifanc a fydd o les i bobl ifanc eraill.
• Dod yn rhan o brosiectau cenedlaethol sy'n gwrando ar bobl ifanc ac yn rhoi cyfle iddynt leisio barn.

 

 

ID: 86, Diwygiedig: 5/3/2019