Prosiectau ieuenctid o gwmpas Sir Benfro’n elwa ar grantiau Banc Ieuenctid

 

Cynllun rhoi grantiau yw Banc Ieuenctid Sir Benfro, sy'n cael ei redeg gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae'n rhoi grantiau bach o hyd at £500 i brosiectau dan arweiniad pobl ifanc, o fudd i bobl ifanc a'r gymuned ac sy'n unigryw trwy fod yn grŵp o bobl ifanc sy'n gwneud penderfyniadau ar sut gaiff y cynllun ei redeg a phwy sy'n cael yr arian. Yn ystod 2018/19 mae wedi dyfarnu dros £11,000 i 33 o brosiectau o gwmpas Sir Benfro.

Mae'r Banc Ieuenctid yn derbyn arian o Lywodraeth Cymru, dan ei Strategaeth Ffyniant i Bawb, a chymorth ariannol gwasanaeth ieuenctid Sir Benfro hefyd.

Oherwydd ein bod yn gorfod cyrraedd meini prawf cyllido dwy gronfa gyllid ar wahân, gofynnir i brosiectau egluro sut maent yn cyrraedd o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

Meini prawf cyllido "Ffyniant i Bawb" Llywodraeth Cymru:

• blynyddoedd cynnar - e.e. prosiectau lle mae pobl ifanc yn rhoi cymorth neu weithgareddau i blant ifanc
• gwell iechyd meddwl - e.e. prosiectau i hyrwyddo neu gynorthwyo ffyniant meddyliol
• tai - e.e. unrhyw brosiectau i gynorthwyo pobl ifanc gyda materion tai
• sgiliau a chyflogadwyedd - e.e. prosiectau sy'n rhoi sgiliau i bobl ifanc i helpu iddynt gael swydd yn y dyfodol
• gofal cymdeithasol - e.e. prosiectau'n ymwneud â phobl ifanc sy'n derbyn gofal (gofal maeth)
• datgarboneiddio - e.e. prosiectau i gynorthwyo'r amgylchedd

Meini prawf Banc Ieuenctid Sir Benfro:

• Cymuned - e.e. prosiectau sy'n elwa'r gymuned leol
• Elusen - e.e. prosiectau lle bydd pobl ifanc yn codi arian at elusen
• Tlodi - e.e. prosiectau sy'n helpu pobl ifanc mewn tlodi, neu mewn ardal lle mae tlodi
• Menter - e.e. os mai eich prosiect yw prynu deunyddiau i wneud pethau ar gyfer prosiect mentergarwch
• Ffyniant - e.e. unrhyw brosiectau sy'n cynorthwyo ffyniant corfforol neu feddyliol

 

Rhestr lawn o brosiectau a gyllidwyd gan y Banc Ieuenctid yn ystod 2018/19:


Crasfa Fawr y Cyngor Ieuenctid, lle bu timau o bobl ifanc a phenderfynwyr yn cystadlu i bobi teisenni a feirniadwyd gan Stephen Crabb, eu Haelod Seneddol lleol, a Paul Davies, Aelod o'r Cynulliad.
Ymweliad Cyfnewid Oberkirch, lle helpodd grŵp o bobl ifanc o Hwlffordd groesawu ymweliad gan bobl ifanc o'u gefeilldref, Oberkirch yn yr Almaen, yn dysgu am y ddau ddiwylliant a chynnal 3 noswaith o weithgareddau.
Amdanaf Fi! sy'n brosiect gan Ddiogelwyr Iau Sir Benfro i gynorthwyo pobl ifanc mewn gofal maeth gyda ffolder o bopeth amdanynt, cofnod personol o bethau pwysig i blant a phobl ifanc y gallant gadw wrth aeddfedu. Cafodd y grŵp grant hefyd i brynu adnoddau hysbysrwydd ar gyfer eu cynhadledd Ddiogelu flynyddol i bobl ifanc, ac i ddatblygu prosiect ymchwil ynghylch beth mae diogelu'n ei olygu i bobl ifanc, a sut i gadw pobl ifanc yn ddiogel.
Beth Sydd o Bwys i Chi? sy'n ymgynghoriad ledled y sir a wnaed gan Gynulliad Ieuenctid Sir Benfro i ddarganfod beth yw'r materion pwysicaf i bobl ifanc yn Sir Benfro. Ymgynghorodd pobl ifanc â thros 3,500 o bobl ifanc a darganfod mai'r mater pwysicaf oedd achub Ysbyty Llwyn Helyg, yn cael ei ddilyn gan gynorthwyo pobl ifanc gydag iechyd meddwl a bwlio. Derbyniodd y grŵp gyllid hefyd i gynhyrchu rhagor o wybodaeth am y Cynulliad Ieuenctid a hybu ei waith.
Cwmni Theatr Merlin a dderbyniodd 3 grant bach o'r Banc Ieuenctid i fyfyrwyr Celfyddydau Perfformio'r coleg gynnal noswaith codi arian at eu cynyrchiadau nesaf.
Grŵp Blwyddyn 10 PSD Ysgol Greenhill oedd eisiau trefnu glanhau traethau i gefnogi'r gymuned leol a gwarchod bywyd gwyllt. Talodd Banc Ieuenctid iddynt brynu'r offer priodol i gynorthwyo gyda'r casglu sbwriel.
Cyfeillion y Mount a helpodd grŵp o bobl ifanc gynnal sesiynau chwarae wythnosol i blant a phobl ifanc yn ystod gwyliau'r haf, gan ennill sgiliau gwerthfawr a chynorthwyo'u cymuned.
Te Prynhawn Fictoraidd i bensiynwyr yng nghymuned Aberdaugleddau a helpodd bobl ifanc fod yn ddinasyddion gweithgar a dangos y gallant wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.
Cadetiaid Môr Aberdaugleddau a brynodd bebyll ar gyfer cyrchoedd, a ganiataodd i fwy o bobl ifanc gwblhau eu Gwobrau Dug Caeredin. Cafodd y grŵp gyllid hefyd i roi 12 aelod trwy eu cwrs Llywio a Morwriaeth Hanfodol RYA, gan ganiatáu i bobl ifanc gael sgiliau cyflogadwyedd yn y dyfodol.
Theatr Ieuenctid Arberth a brynodd ‘lwyfan mewn blwch' sy'n rhoi cyfle i aelodau hŷn gynllunio'u cynyrchiadau'n greadigol ac agor amrywiaeth o lwybrau a chyfleoedd gyrfa.
Clwb Dungeons and Dragons Mastlebridge a brynodd offer newydd ac a gafodd gymorth gyda rhent eu neuadd gymunedol leol, er mwyn dal i redeg y clwb a denu aelodau newydd.
Cwrs Preswyl Diwylliant Cymreig lle cafodd grŵp o bobl ifanc o glybiau ieuenctid Abergwaun, Wdig, Hwlffordd ac Aberdaugleddau hwyl yn dysgu am ddiwylliant Cymreig ar gwrs preswyl yng Nghaerdydd, y gallai mwy o bobl ifanc ei fforddio oherwydd grant o'r Banc Ieuenctid.
Clwb y grŵp cymorth iechyd emosiynol mewn ysgol uwchradd yn Hwlffordd a gafodd grant i greu ‘murlun neges gadarnhaol'. Helpodd y gweithgaredd hwn iddynt gael sgiliau gwerthfawr eu hunain a rhoi neges gadarnhaol hefyd i eraill sy'n defnyddio'r lle. Cafodd pobl ifanc o Ysgol Uwchradd Hwlffordd grant hefyd i wella'r ystafell ieuenctid yn eu hysgol, gan greu awyrgylch sy'n apelio mwy at bobl ifanc.
Cadetiaid Môr Abergwaun a fydd yn dysgu Cymorth Cyntaf CPR i eraill gyda pheiriant hyfforddi AED (diffibriliwr allanol awtomataidd, dyfais electronig gludadwy sy'n dehongli problemau gyda rhythmau'r galon ac yn eu trin trwy ddiffibrilio).
Hyrwyddwyr Democratiaeth o bob ysgol uwchradd yn Sir Benfro a hyfforddwyd yn y broses ddemocrataidd ac a fydd yn cyhoeddi'r gair yn eu hysgolion ynghylch Pleidleisiau@16 ac annog eraill i gofrestru fel pleidleiswyr.
Clwb Ieuenctid Tyddewi a oedd eisiau helpu eu cymuned trwy greu man chwarae gweithgareddau awyr agored amlbwrpas ar gyfer plant y cyfnod sylfaen isaf yn eu hysgol gynradd leol. Helpodd hyn y bobl ifanc dan sylw gael sgiliau gwerthfawr a chreu amgylchedd mwy addas i'r plant.
Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc Abergwaun ac Wdig (POINT) "hyrwyddwyr digidol" a oedd eisiau prynu cyfrifiadur i gynnal sesiynau i helpu pobl hŷn yn y gymuned gyda'u cwestiynau digidol. Helpodd y prosiect hwn rhwng cenedlaethau yr hyrwyddwyr digidol hefyd i gyflawni elfen wirfoddoli Gwobr Dug Caeredin.
Grŵp Llais Dysgwyr Coleg Sir Benfro (llwyfan dan arweiniad myfyrwyr o fewn y coleg ar gyfer hybu ac annog myfyrwyr i fynegi barn ar y coleg) a brynodd fwth ffotograffau, oherwydd eu bod wedi llogi un o'r blaen ar gyfer achlysuron fel Diwrnodau Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl ac arweiniadau Gwrth-fwlio. Sylweddolodd y grŵp fod hon yn ffordd dda iawn o annog mwy o fyfyrwyr i fod yn rhan o beth bynnag sy'n digwydd.
Cyngor Ieuenctid Aberdaugleddau sy'n gweithio ar gynyddu ymwybyddiaeth pobl ifanc o iechyd a ffyniant y meddwl, a gafodd gymorth ariannol i brynu adnoddau i gynnal rhai diwrnodau blasu ar gyfer pobl ifanc ac aelodau'r gymuned yn canolbwyntio ar iechyd meddwl.
Clwb Ieuenctid Hwlffordd a gafodd gyllid i gynnal ‘noswaith y merched' yn canolbwyntio ar iechyd a ffyniant y meddwl. Roedd aelodau hŷn wedi siarad â rhai o'r merched iau a phenderfynu cynnal noswaith iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau i wneud iddynt deimlo'n dda - celf ewinedd, mygydau, gweithgareddau creadigol a bwyd iach. Gwahoddwyd siaradwr gwadd i'r achlysur hefyd i sôn am iechyd meddwl.
Grŵp Sgowtiaid 1af Johnston a oedd eisiau gweithio tuag at wneud mwy o weithgareddau awyr agored ac ennill bathodynnau am heicio a llywio. Roedd eu mapiau ar ei hôl hi heb fod yn dangos ffyrdd newydd, ac fe ofynnwyd am grant i brynu mapiau newydd. Bydd y bobl ifanc dan sylw'n cael sgiliau darllen mapiau, llywio a chynllunio cyrchoedd.
Pobl Ifanc Cil-maen yn Gyntaf yw grŵp o bobl ifanc sydd eisiau darparu gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc yng Nghil-maen. Cawsant grant i brynu offer chwarae a fyddai'n caniatáu iddynt gynnal sesiynau chwarae ar ôl ysgol ac yn y gwyliau, gan ddod â phlant ac oedolion at ei gilydd mewn sesiynau chwarae creadigol.
Clwb Ieuenctid Cashfield a gafodd gyllid i gynnal prosiect hysbysrwydd pobl ifanc fel rhan o elfennau sgiliau a gwirfoddoli Gwobr efydd Dug Caeredin. Roeddent eisiau creu hysbysfwrdd a thaflenni newyddion ar gyfer pobl ifanc yn eu cymuned, gyda gwybodaeth am eu clwb ieuenctid, yn ogystal â thestunau fel iechyd a chyflogadwyedd. Cafodd y bobl ifanc gymorth ariannol ar gyfer cyfrifiadur ac argraffydd i gynhyrchu'r wybodaeth.
Race at Your Pace oedd syniad Prosiect Ieuenctid Tanyard, yn hybu gwell iechyd meddyliol a chorfforol trwy roi offer fel mesuryddion camau i bobl ifanc. Mae'r grŵp yn bwriadu mynd ar deithiau cerdded gyda'i gilydd bob wythnos, gan annog ei gilydd i ymarfer mwy. Teimlai'r bobl ifanc dan sylw y byddai'r prosiect hwn yn eu helpu gyda Gwobr Dug Caeredin a dod i adnabod eu cymuned yn well hefyd.
Cwmni Theatr Merrymakers sy'n grŵp theatr bach yn arbenigo mewn perfformiadau awyr agored i blant a theuluoedd. Cawsant gyllid i ymarfer a datblygu tri o berfformiadau awyr agored newydd y byddant yn eu cyflwyno yng Nghastell Penfro.

ID: 87, Diwygiedig: 23/4/2019