Noson Les Merched Clwb Ieuenctid Hwlffordd

 

Cynhaliwyd Noson Les yn ddiweddar gan Briony Bennett a Sophie Price, dau aelod o Fforwm Ieuenctid Hwlffordd, yn Archifdy Sir Benfro ar gyfer 12 o ferched sy'n mynychu Clwb Ieuenctid Hwlffordd. Ariannwyd y noson gan gynllun grantiau dan arweiniad pobl ifanc Banc Ieuenctid Sir Benfro, a ariennir gan WCVA a Llywodraeth Cymru yn unol â'i strategaeth Ffyniant i Bawb. Thema'r noson oedd ‘lles'.

Rhoddwyd cyflwyniad gan Sophie a Briony ar y ‘pum ffordd at les', yn trafod sut y gall pobl ifanc ymgorffori'r pum ffordd (cysylltu, bod yn fywiog, bod yn sylwgar, dal ati i ddysgu, rhoi) yn eu bywydau bob dydd er mwyn gwella eu lles eu hunain. Cymerodd y merched ran mewn gweithgareddau a fydd yn eu helpu i ymlacio ac i deimlo'n dda hefyd, megis celf ewinedd, masgiau wyneb, celf/arlunio, a gwnaethant gebabau ffrwythau iachus. Gwahoddwyd gweithiwr camddefnyddio sylweddau o Barod Cymru gan y merched hefyd, a fu'n codi ymwybyddiaeth o gamddefnyddio sylweddau.

Dywedodd Sophie, 15 oed, a Briony, 15 oed, "gwnaethon ni wir fwynhau trefnu noson les ar gyfer y merched iau sy'n mynychu'r clwb ieuenctid a gobeithiwn eu bod nawr yn deall pwysigrwydd gofalu am eu lles."
Dywedodd Steve Lewis, Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol: "Mae Sophie a Briony yn haeddu clod mawr am gynllunio a chynnal sesiwn a wnaeth alluogi'r merched sy'n mynychu'r clwb ieuenctid i drafod iechyd meddwl gyda'u cyfoedion, gweithwyr ieuenctid, a phobl broffesiynol mewn amgylchedd diogel."

 

ID: 90, Diwygiedig: 3/6/2019