Beth mae gwaith ieuenctid yn ei olygu i mi

 

 

Bethany Roberts: cyn-gadeirydd Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro, sy'n ysgrifennu am yr hyn y mae gwaith ieuenctid yn ei olygu iddi:


"Mae bod yn rhan o wasanaethau ieuenctid Sir Benfro yn bendant wedi bod yn fuddiol i mi ac mae wedi cael effaith fawr arnaf i a fy mywyd.


Dechreuais gymryd rhan yn 2011 drwy fynychu'r clwb ieuenctid lleol gyda'r nos. Arweiniodd hyn at gymryd rhan yng Nghyngor Ieuenctid Aberdaugleddau. Roedd hyn wedi fy ngalluogi i gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol amrywiol. Roedd y rhain yn cynnwys ein Cinio Nadolig Blynyddol i Bensiynwyr, Te Prynhawn Cymunedol, Cystadleuaeth Bobi Fawreddog y Cyngor a phrosiectau amrywiol eraill. Roedd bod yn rhan o'r gwaith hwn yn meithrin fy mrwdfrydedd dros waith cymunedol ac hefyd dros hyrwyddo newyddion cadarnhaol am bobl ifanc.


Yn dilyn y gwaith hwn, dechreuais fod yn aelod o fforwm ieuenctid ledled y sir sef Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro, fel cynrychiolydd. Cefais gymaint o gyfleoedd gwych oherwydd hyn, gan gynnwys cael fy ethol yn Gadeirydd y fforwm hwn. Roeddwn i'n gallu cwrdd â phobl ifanc gwahanol a gweithwyr ieuenctid eraill ledled Cymru a bod yn rhan o ymghynghoriadau pwysig amrywiol sy'n ymwneud â phobl ifanc. Cefais y cyfle hefyd i gwrdd ag amryw o benderfynwyr, Cyfarwyddwyr a Chabinet Cyngor Sir Penfro. Dysgais llawer o'r profiad hwn a chyfrannodd at fy mhenderfyniadau a fy nghynlluniau at y dyfodol. Rwy'n aelod o'r Banc Ieuenctid, sef grŵp o bobl ifanc sy'n comisiynu cyllid ar gyfer prosiectau ledled Sir Benfro.


Yn dilyn hynny, cefais fy ethol i gynrychioli Sir Benfro a Chymru yn Senedd Ieuenctid y DU. Cynrychiolais Sir Benfro yn Nhŷ'r Cyffredin ac mewn trafodaeth am Bleidleisio yn 16 oed. Gwnaeth hyn fy helpu i gydnabod ei bod hi'n bwysig bod lleisiau pobl ifanc am benderfyniadau sy'n effeithio arnynt yn cael eu clywed. Cynorthwyais yn ymgynghoriad mwyaf y DU yn Sir Benfro am ddwy flynedd yn olynol a roddodd y cyfle i mi gwrdd â nifer fawr o bobl ifanc a gweld cynrychiolaeth gywir o bobl ifanc.


Rwyf hefyd wedi bod yn cymryd rhan yng ngwaith Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc yn genedlaethol. Cefais gyfleoedd niferus i gwrdd â gweinidogion a gweithio gyda Llywodraeth Cymru.


Dechreuais gymryd rhan hefyd mewn mwy o waith gosod. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys gwaith diogelu a bod yn rhan o'r bwrdd Diogelu Iau. Rwyf wedi bod yn rhan o nifer o brosiectau sy'n ymwneud â diogelu ac rwyf hefyd wedi cwrdd â'r Grŵp Gweithredol Lleol a CADW (bwrdd iau diogelu plant rhanbarthol) a CYSUR (bwrdd diogelu oedolion rhanbarthol).


Mae Gwaith Ieuenctid wedi bod yn fuddiol iawn i mi ac rwy'n credu'n gryf ei fod wedi llunio pwy ydw i heddiw. Mae Gwasanaethau Ieuenctid Sir Benfro wedi fy addysgu ac wedi fy helpu i feithrin sgiliau bywyd a sgiliau y bydd eu hangen arnaf ar gyfer fy llwybr gyrfa yn y dyfodol.

Petawn i heb gymryd rhan yn fy ngwasanaeth ieuenctid lleol, mae'n bendant na fyddwn wedi cael y cyfleoedd rwyf wedi bod mor ffodus i'w cael hyd yma. Rwyf wedi cael cymaint o gyfleoedd cofiadwy a rhai ni fyddaf byth yn eu hanghofio. Mae Nadine, fy ngweithiwr ieuenctid, wedi gwneud cyfraniad enfawr at fy nghyflawniadau ac roedd ganddi ffydd ynof i o'r cychwyn a heb ei chefnogaeth a'i hanogaeth, ni fyddwn wedi cyflawni'r hyn rwyf wedi'i gyflawni. Oherwydd y gwaith hwn a fy nghyflawniadau, cynigwyd swydd i mi yng Ngholeg Sir Benfro yn 17 mlwydd oed. Yn dilyn hynny, symudais ymlaen i ddod yn aelod o Gyngor Tref Aberdaugleddau a chael fy nghyfethol i fod ar fwrdd llywodraethu ysgol leol.

ID: 91, Diwygiedig: 9/7/2019