Ieuenctid Sir Benfro

Mae Ieuenctid Sir Benfro yn darparu profiadau, cyfleoedd, gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth bersonol i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed.

Mae gweithwyr ieuenctid yn gweithio fel rhan o dimau teuluoedd ysgolion; caiff rhaglenni eu cyflenwi gan weithwyr ieuenctid rhan-amser ac amser llawn o ganolfannau ieuenctid ymroddedig ac mewn lleoliadau cymunedol ar draws y sir, er enghraifft canolfannau dysgu cymunedol, ysgolion a neuaddau cymunedol a phentref. Mae canolfannau ieuenctid yn cynnig ystod o raglenni a gweithgareddau, yn ogystal â phrosiectau cymunedol.

Tîm Ieuenctid Cymunedol


Mae'r Tîm Ieuenctid Cymunedol yn darparu mynediad llwyr i gyfleoedd, gweithgareddau a chlybiau ieuenctid o fewn y gymuned i bobl ifanc rhwng 11-25, yn seiliedig ar berthynas wirfoddol. Gallant gynnig:

• Cyfleoedd a phrofiadau addysgol heb fod yn ffurfiol nac yn anffurfiol i hwyluso datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol pobl ifanc, yn cynnwys rhaglenni achrededig e.e. DofE, Agored Cymru, Arweiniad Chwaraeon, Heartstart
• Mynediad i gyngor, gwybodaeth, cefnogaeth bersonol a chyfarwyddyd perthnasol
• Cyfleoedd i fod yn rhan o'r broses gwneud penderfyniadau er mwyn i bobl ifanc ddatblygu llais, dylanwad a lle mewn cymdeithas
• Gweithdai'n seiliedig ar bynciau penodol
• Rhaglenni preswyl a gwyliau
• Cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau profiad gwaith
• Cefnogaeth i bobl ifanc sy'n NEET
• Cymryd rhan mewn rhaglenni ymgysylltiad cymunedol i alluogi pobl ifanc i fod yn ddinasyddion actif ac i wneud cyfraniad i'r amgylchedd lleol.

Am wybodaeth ychwanegol am y Tîm Gwaith Ieuenctid Cymunedol, os gwelwch yn dda, cysylltwch â:

Liz Griffiths (01437) 776635   E-bost: liz.griffiths@pembrokeshire.gov.uk       Nicholas Hudd (01646) 697967   E-bost: nick.hudd@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

Gweithwyr Ieuenctid mewn Ysgolion

Mae gan bob ysgol uwchradd weithiwr ieuenctid sydd ar gael i gefnogi pobl ifanc dros 14 oed. 
Mae gweithwyr ieuenctid yn gallu darparu cymwysterau cyfwerth â TGAU i'r rheiny sy'n edrych am gymwysterau amgen i'r rheiny sydd ar gael ar y cwricwlwm TGAU, lle mae'r ysgol yn cytuno bod hynny'n opsiwn addas.

Enw'r rhaglen hon yw ASDAN PSD, sydd yno i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau personol a chymdeithasol, yn ogystal â meysydd eraill megis Byw'n Iach a Pharatoi ar gyfer y Gweithle.

Yn ogystal, mae gweithwyr ieuenctid ysgol ar gael i'ch helpu chi ag unrhyw faterion rydych chi'n eu hwynebu un ai yn yr ysgol, adref neu yn y gymuned. Yn ogystal â'ch cefnogi chi ag unrhyw anghenion sydd gennych, byddant yn darparu cyfle i bobl ifanc brofi pethau newydd a gweld lleoedd newydd, gan gynnwys teithiau preswyl yn y wlad hon a thramor.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich gweithwyr ieuenctid ysgol a beth allent ei wneud i'ch helpu chi, cysylltwch â:

Chris Powles, Rheolwr Tîm Ieuenctid a Dargedir

Uwch Weithiwr Ieuenctid, Tîm Ieuenctid a Dargedir

Ffôn (01437) 776051
E-bost: Chris Powles

Cyfiawnder Ieuenctid ac Arfer Adferol

Mae'r Tîm Cyfiawnder Ieuenctid yn gweithio gyda phobl ifanc sy'n cael eu hatgyfeirio atynt gan yr heddlu, y llysoedd ynadon, yr adran addysg ac weithiau'r Tîm Asesu Gofal Plant. Maen nhw'n gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill i ostwng troseddu pobl ifanc a hefyd i weithio gyda theuluoedd troseddwyr ifanc a dioddefwyr trosedd. Maen nhw'n cynnig ystod eang o gyfleoedd a chymorth er mwyn helpu pobl ifanc i osgoi troseddu ac i'w helpu nhw â materion cysylltiedig â throseddu ieuenctid.

Am fwy o wybodaeth am gyfiawnder ieuenctid, ffoniwch: (01437) 776038

Tîm Ieuenctid a Dargedir

Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed, heb fod mewn byd addysg nac hyfforddiant, ac eisiau gwybodaeth, cyngor neu gymorth, mae'r Tîm Ieuenctid a Dargedir yma i'ch helpu chi.
Maen nhw'n gallu siarad gyda chi am eich sefyllfa ac yn hapus i gwrdd â chi ble bynnag y dewiswch - adref, mewn clwb ieuenctid neu gaffi - i siarad am eich anghenion ac i'ch helpu chi i gynhyrchu cynllun gweithredu.
Maen nhw'n gallu eich helpu chi gyda gwybodaeth am gyrsiau neu gyfleoedd gwaith, neu faterion eraill mewn meysydd yn cynnwys tai neu fudd-daliadau.

Gallant eich helpu chi:

Gyda thrafnidiaeth a chymorth gydag apwyntiadau, cyfarfodydd a chyfweliadau.
- I wella eich sgiliau personol a hyder.
- Gyda chymorth gwaith ieuenctid yn eich ardal.
- Gyda rhai cymwysterau sylfaenol.
- Gydag unrhyw beth arall sydd angen arnoch.

Cysylltwch â'r Tîm Ieuenctid a Dargedir ar:
Ffôn: (01437) 775727 neu 776118 neu 776117

Facebook: Pembrokeshire Youth Outreach Team

E-bost: Youth Outreach Team

Cam Nesa project

Tîm Cam-drin Sylweddau

Dyma wasanaeth atgyfeirio trwy'r Tîm Cyfiawnder Ieuenctid. Fodd bynnag, gallwch gael mynediad at gymorth cyffuriau ac alcohol rhad ac am ddim i bobl o dan 18 oed trwy ‘ Choices' Drugaid Cymru.

Mae gwasanaeth ‘Choices' Drugaid Cymru yn darparu cymorth, gwybodaeth ataliol a lleihau niwed, ac ymyriadau therapiwtig ac ymarferol i blant, pobl ifanc a theuluoedd mewn perthynas â defnyddio cyffuriau ac alcohol.

Choices,
Allied House, Llawr Gwaelod,
Perrots Road, Hwlffordd,
SA61 2HD
Ffôn: (01554) 755779

Website: http://www.choices.cymru/

 

Am fwy o wybodaeth am gam-drin sylweddau, cliciwch ar y ddolen isod:
Substance Misuse  

 

Gwobr Dug Caeredin

Mae Gwobr Dug Caeredin yn rhaglen datblygiad personol sy'n heriol, gwobrwyol, pleserus ac o ansawdd uchel i unrhyw un rhwng 14 a 25 oed. I gael mwy o wybodaeth am gynnwys y rhaglen ac i ddysgu mwy am y manteision o gymryd rhan, ewch at wefan y Wobr.

Mae Gwobr Dug Caeredin yn boblogaidd iawn yn Sir Benfro ac rydym yn falch o'r ffaith mai'r sir sydd wedi cael y gyfradd uchaf o gyfranogion yng Nghymru dros y degawd diwethaf.

I gael mwy o wybodaeth am y Wobr yn Sir Benfro ac i ddod o hyd i Grŵp Gwobr Dug Caeredin yn eich ardal chi, cliciwch yma: Y Wobr yn Sir Benfro

Os hoffech fod yn arweinydd Gwobr Dug Caeredin yn Sir Benfro, cysylltwch â Dave Sommerville ar (01437) 775235 neu trwy anfon neges e-bost ato

Ewch at dudalen DofE Pembrokeshire Facebook y Wobr.

Iechyd Rhywiol a Cherdyn-C

Mae'r cynllun Cerdyn-C yn darparu condomau a gwybodaeth iechyd rhywiol rhad ac am ddim i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed ledled Sir Benfro.

Os oes angen Cerdyn-C arnoch chi, gallwch gofrestru ar y cynllun trwy nyrs eich ysgol neu'r gweithiwr ieuenctid cymunedol.

 

Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl

Mae gan Ieuenctid Sir Benfro weithwyr iechyd emosiynol sy'n gweithio gyda phobl ifanc sy'n cael eu hatgyfeirio. Fodd bynnag, os oes angen cymorth neu gefnogaeth arnoch chi gydag unrhyw faterion yn ymwneud ag iechyd emosiynol, gallwch gyfeirio at ein Hadran Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl

Os ydych chi dros 16 oed, gallwch gysylltu â Gwasanaeth Cwnsela Sir Benfro ar:

Ffôn: (01437) 768708
E-bost: Pembrokeshire Counselling Service

Cofiwch, gallwch gysylltu â nyrs eich ysgol, nyrs eich coleg, eich meddyg neu hyd yn oed eich gweithiwr ieuenctid lleol i drafod unrhyw faterion yn ymwneud ag iechyd emosiynol. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod bod cymorth ar gael i chi; yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw cymryd y cam cyntaf a siarad gydag un o'r bobl hyn.

Beth yw Diogelu?

Diogelu plant ac oedolion yw'r agwedd bwysicaf ar beth rydym ni'n ei wneud yng Nghyngor Sir Penfro, ond mae'n berthnasol i bawb yn Sir Benfro.

 

Diogelu yw gwneud yn siŵr nad oes unrhyw ddrwg yn digwydd i unrhyw blant a phobl ifanc, ac oedolion sy'n agored i niwed hefyd.

 

Mae hyn yn golygu bod angen i ni wneud yn siŵr bod pob plentyn yn Sir Benfro yn gallu tyfu i fyny mewn lle cariadus, saff a diogel, sy'n rhydd o unrhyw fath o gam-drin, esgeulustod a throseddu, a gwneud yn siŵr eu bod yn mwynhau iechyd da a bywyd hapus.

 

Beth rydym ni'n mynd i'w wneud?

 

Rôl bwysicaf Cyngor Sir Penfro yw gwneud yn siŵr bod pob plentyn, unigolyn ifanc ac oedolyn agored i niwed yn cael eu diogelu yn erbyn niwed.

 

Byddwn yn:

  • Ystyried y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu sy'n cynorthwyo pobl i gael dweud eu dweud, i wneud yn siŵr bod lleisiau plant ac oedolion agored i niwed yn cael eu clywed ledled y sir gyfan
  • Gwneud yn siŵr bod addysg yn hyrwyddo diogelu ar draws ei holl wasanaethau
  • Gwneud yn siŵr bod digon o wasanaethau a staff i fodloni galw gwaith rheng flaen (fel y gwaith uniongyrchol rhwng plant a staff sy'n mynd i'r afael â'u hanghenion)
  • Gwneud yn siŵr bod arfer Adnoddau Dynol diogel yn digwydd ym mhob lleoliad (mae arfer Adnoddau Dynol yn cynnwys pethau fel storio manylion personol pobl yn gyfrinachol ac yn breifat, a chael gwared ar wybodaeth bersonol yn gywir)
  • Gwneud yn siŵr, os yw plentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn agored i niwed yn dweud wrthym eu bod nhw'n poeni am eu hunain neu rywun arall, mewn perthynas â diogelu, ein bod ni'n ymdrin â phob achos yn ddifrifol, a'i ddatrys fel prif flaenoriaeth.
ID: 3, Diwygiedig: 30/7/2018