Cymorth i Bobl Ifanc

Cwnsela mewn Ysgolion
Mae llawer o bobl ifanc yn cael trafferth gyda sut maent yn teimlo. Maent yn cael problemau gyda chyfeillion, teulu neu ysgol, maent yn bryderus, isel, dig neu ofnus ac mae arnynt angen siarad â rhywun, ond yn ei chael yn anodd siarad â phobl sy'n gyfarwydd iddynt. Fe all cwnsela helpu i chi siarad am bethau, eich cefnogi heb wneud i chi deimlo eich bod yn cael eich beirniadu, ac mae'n hollol gydgyfrinachol (oni bai eich bod yn dweud bod eich diogelwch personol mewn perygl). Mae cwnsela yn yr ysgol yn gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl ifanc.

Sut all cwnsela yn yr ysgol helpu pobl ifanc

Cwnsela yw'r ffurf fwyaf cyffredin ar therapi siarad, ac mae ar gael yn ein holl ysgolion uwchradd. Fe all cwnsela helpu i chi ddelio â materion a digwyddiadau a'u heffeithiau ar eich ffyniant meddyliol. Gellid argymell cwnsela i bobl ifanc sy'n iach yn y bôn ond sy'n cael trafferth gydag iechyd y meddwl fel iselder neu anhwylderau bwyta; fe all roi sylw i broblemau gwewyr meddwl, profedigaeth, bwlio, dicter, cysylltiadau, diffyg hunan-barch, hunan-niweidio neu unrhyw beth arall y gallant fod yn pryderu yn ei gylch. Bydd y cwnselydd yn helpu i chi edrych ar y broblem a, gyda'ch gilydd, fe gewch hyd i strategaethau ymdopi.

Fe all pobl ifanc sy'n mynd i unrhyw ysgol uwchradd yn Sir Benfro gael mynediad uniongyrchol at y cwnselydd yn yr ysgol trwy ymweld. Mae gan bob ysgol ystafell gwnsela, lle bydd y cwnselydd yn yr ysgol yn gweithio. Nid oes angen i weithiwr proffesiynol eich anfon yno, gallwch ofyn am help eich hun.

Fe all oedolion sy'n adnabod y bobl ifanc, fel gweithiwr ieuenctid, athrawon neu nyrs ysgol, hefyd awgrymu bod pobl ifanc yn cael cwnsela yn yr ysgol ond bydd sgwrs gyda chi bob amser cyn ymwneud â chwnselydd i wneud cytundeb ynghylch sut fyddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd.

Ni fydd cwnsela'n digwydd heb gydsyniad y bobl ifanc. Dylai pob ysgol uwchradd fod â thaflenni a byrddau hysbysebion yn hysbysebu'r gwasanaeth a sut i'w gael.

Os ydych eisiau cysylltu â'r gwasanaeth cwnsela ysgolion, gallwch anfon e-bost i school.counselling@pembrokeshire.gov.uk

 

Mae Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc yn cynnig cefnogaeth a chymorth i blant a phobl ifanc o 8 oed i fyny ac mae am ddim gyda mynediad agored (nid oes agen i neb eich anfon).

Y ffordd gyflymaf o gael apwyntiad yw trwy ymweld â'ch meddyg teulu ac yn gofyn am gyfeireb.

Manylion cysylltu:

Cwch Gwenyn Brechfa,
Prosiect Ieuenctid y Garth,
Goshawk Road,
Hwlffordd,
SA61 2UB

Ffôn: (01437) 766200

E-bost: Gwasanaeth Cwnsela Pobl IfancGwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Arbenigol (CAMHS)
Ar gyfer pobl ifanc sydd angen cymorth mwy arbenigol, gwasanaethau iechyd meddwl y GIG trwy gyfeireb yn unig yw CAMHS Arbenigol sy'n canolbwyntio ar anghenion plant a phobl ifanc. Mae'n dîm o:
• seiciatryddion
• seicolegwyr
• nyrsys
• therapyddion seicolegol

Dim ond gyda chyfeireb gweithiwr proffesiynol y mae cael mynediad at CAMHS Arbenigol.

Gallai fod yn un o'r canlynol:
• eich meddyg teulu
• rhywun y gallwch ymddiried ynddynt yn yr ysgol neu goleg - er enghraifft, athro neu athrawes, arweinydd bugeiliol, nyrs ysgol neu gydgysylltydd anghenion dysgu ychwanegol (CADY)
• eich gweithiwr cymdeithasol (os ydych yn cael cymorth y gwasanaethau cymdeithasol)
• eich rheolwr achos neu weithiwr cymorth (os ydych yn bod yn cael cymorth y Tîm Cyfiawnder Ieuenctid)


Gwasanaeth Cwnsela Sir Benfro

Mae Gwasanaeth Cwnsela Sir Benfro'n wasanaeth cwnsela cydgyfrinachol, am ddim i bobl sy'n byw yn Sir Benfro.
Mae'n cynnig cwnsela byrdymor mewn amgylchedd cydgyfrinachol preifat yn un o amryw fannau cymeradwy yn Sir Benfro (gallai fod yn rhywle fel canolfan iechyd leol, ysbyty neu Goleg Sir Benfro).
Yn gyffredinol mae'n cynorthwyo pobl 16 oed a hŷn ond, trwy drefniant arbennig a chaniatâd y rhieni neu warcheidwaid, mae'n gallu cynorthwyo pobl iau na hyn.
Rhaid i bawb sy'n ystyried gweld cwnselydd Gwasanaeth Cwnsela Sir Benfro gyfeirio'u hunain trwy ffonio: 01437 768708. Pan fyddwch yn ffonio, byddwch yn cyrraedd ffôn ateb lle bydd angen i chi adael eich enw a rhif cyswllt. Pan fydd cwnselydd yn eich ffonio'n ôl, bydd yn trafod gyda chi beth fyddai'r cymorth cywir i chi, a allai gynnwys rhoi eich enw ar y rhestr aros neu eich cyfeirio at sefydliad arall sy'n fwy addas i'ch sefyllfa arbennig. Mae yna restr aros cyn gweld cwnselydd ac, weithiau, fe all gymryd tri mis neu fwy.


Sandy Bear - Elusen Profedigaeth Plant

Ailagorodd Sandy Bear (a redwyd gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda ond a gaeodd yn 2016 oherwydd toriadau cyllid) fel elusen annibynnol, diolch i waith caled grŵp bach o wirfoddolwyr.
Mae Sandy Bear yn rhoi cefnogaeth a chanllawiau ymarferol i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd a gafodd brofedigaeth sy'n effeithio ar eu hiechyd a'u ffyniant emosiynol. Mae hefyd yn rhoi cymorth rhagflaenol mewn galar i deuluoedd lle mae aelod o'r teulu gydag afiechyd sy'n cyfyngu ar fywyd.
Fe all cynnal plentyn neu rywun ifanc trwy brofedigaeth fod yn llethol ar yr un pryd â delio â galar personol. Mae Sandy Bear yn gallu cynorthwyo teuluoedd drwy'r broses hon er mwyn atal anawsterau yn ddiweddarach. Mae'r elusen yn cynnal grwpiau ar gyfer pobl ifanc yn ogystal â rhieni / gofalwyr, ac mae hefyd yn cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb a chymorth dros y ffôn.
Gallwch gysylltu â Sandy Bear d/o Ffrâm Sir Benfro Cyf, Hen Ffordd Hakin, Pont Fadlen, Hwlffordd, SA61 1XF.
Ffôn: 01437 700272 neu e-bostio Karen Codd yn sandybearco-ordinators@hotmail.co.uk

Cruse - Gofal mewn Profedigaeth
I rai pobl ifanc, fe all dioddef marwolaeth anwylyd, boed yn rhiant, gofalwr, brawd neu chwaer, cyfaill neu nain neu daid, fod yn anodd ei wynebu heb gymorth. Os digwyddodd hyn i chi, mae angen i chi gael cyfle i alaru, sôn am sut ydych yn teimlo a chael cymorth i ddeall eich teimladau.
Os oeddech yn adnabod rhywun sydd wedi marw beth am anfon neges breifat at un o wirfoddolwyr hyfforddedig Cwnsela Cruse mewn Profedigaeth yn hopeagain@cruse.org.uk a fydd yn eich ateb trwy e-bost. Os ydych eisiau siarad â rhywun yn uniongyrchol, ffoniwch y llinell gymorth AM DDIM ar 0808 808 1677. Os hoffech gyfarfod rhywun i siarad ynghylch eich teimladau, gallwch ffonio rhif rhadffôn lleol 0800 288 4700 Dewis 3. Gadewch neges os byddwch yn cyrraedd neges llais a bydd un o wirfoddolwyr Cruse yn eich ffonio'n ôl.
I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys cyngor ar sut i gynorthwyo plentyn neu rywun ifanc sydd wedi colli rhywun annwyl, ymwelwch â https://www.cruse.org.uk/children


Gwasanaeth cymorth lleol yw Mind Sir Benfro sy'n gallu helpu pobl gyda materion iechyd meddyliol ac emosiynol. Tra byddant yn cynorthwyo oedolion yn bennaf, gallant gynnig cyngor cydgyfrinachol un-i-un am ddim a'ch cyfeirio at y bobl gywir i'ch helpu.

Ffoniwch nhw ar: (01437) 769982 Gwefan: Mind Sir Benfro

.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar gael i'ch cynorthwyo chi gydag unrhyw beth i'w wneud â gofal plant, y gwasanaeth cymorth i deuluoedd a gwasanaethau i blant a phobl ifanc anabl.

Mae gwefan y gwasanaeth yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol: http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=107,1424 

Gallwch gysylltu â nhw ar: (01437) 770014

Iechyd Rhywiol a'r Cerdyn-C

Mae'r cynllun Cerdyn-C yn darparu condomau a gwybodaeth iechyd rhywiol yn rhad ac am ddim i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed ledled Sir Benfro.  

Os oes angen Cerdyn-C arnoch chi, gallwch gofrestru gyda'r cynllun trwy nyrs eich ysgol neu'r gweithiwr ieuenctid cymunedol.  

Rhaid cymryd dulliau atal cenhedlu brys o fewn 72 awr o gael rhyw heb ddiogelwch.  

Mae dulliau atal genhedlu brys ar gael o:

  • Unrhyw glinig atal cenhedlu ac iechyd rhywiol cymunedol yn ystod oriau gwaith. Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol a rhad ac am ddim ac nid oes angen gwneud apwyntiad o flaen llaw.
  • Unrhyw feddyg teulu (nid eich meddyg teulu chi, o reidrwydd).
  • Fferyllfeydd penodol pan mae fferyllwyr achrededig ar ddyletswydd.
  • Fel arall, os ydych chi dros 16 oed, gallwch brynu'r bilsen mewn argyfwng o'r mwyafrif o fferyllfeydd am oddeutu £25.  

I ddod o hyd i'ch clinig agosaf neu i wneud apwyntiad, ffoniwch:

(01267) 248674  

Mae atal cenhedlu brys ar gael yn rhad ac am ddim o nifer o fferyllfeydd cymunedol ar draws Sir Benfro.  

Mae'n bosibl trin heintiau a drosglwyddir yn rhywiol gan glinigau meddygaeth genhedlol-wrinol (GUM). I gael mwy o wybodaeth neu i wneud apwyntiad, ffoniwch:

(01267) 248674  

Rhaid gwneud apwyntiad o flaen llaw er mwyn ymweld ag unrhyw glinig GUM, ar wahân i sesiynau atal cenhedlu galw heibio, sy'n gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim.

 

Y Gwasanaethau Cymdeithasol

Credwn fod gan bob plentyn a pherson ifanc yn Sir Benfro yr hawl i fwynhau iechyd corfforol a meddyliol o'r ansawdd gorau. Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i'w gwarchod nhw rhag niwed ac esgeulustod, i sicrhau eu bod nhw'n teimlo'n ddiogel ac i gefnogi rhieni a gofalwyr.  

Cliciwch ar y ddolen isod i gael mynediad at wybodaeth am wasanaethau gofal cymdeithasol i blant a phobl ifanc. Mae'r gwasanaethau hyn yn anelu at ddarparu cymorth i blant, phobl ifanc a'u teuluoedd sydd mewn angen. Rydym ni yma i helpu ac yn darparu gwasanaethau sy'n galluogi plant a phobl ifanc i aros gyda'u teuluoedd lle mae hynny'n bosibl.

http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=1210,1211&parent_directory_id=646

Os oes gennych chi broblem neu bryder sy'n gysylltiedig â diogelu plant cysylltwch â desg y gweithiwr cymdeithasol sydd ar ddyletswydd ar:  

(01437) 776322 neu (01437) 776325 neu (01437) 776444


 

ID: 19, Diwygiedig: 13/9/2019